Splošni pogoji sodelovanja

 

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »LUŠTek podarja kraljevsko doživetje«

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

1. člen

Nagradno igro »LUŠTek podarja kraljevsko doživetje« (v nadaljevanju »nagradna igra«) organizira in izvaja PARADAJZ podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo d.o.o., Renkovci 57C, 9224 Turnišče, matična številka: 2276208000, ID za DDV: SI14303132, Telefon: 02 57 22 250, Telefaks: 02 57 22 255, E-mail: info@lust.si (v nadaljevanju »organizator«).

Izvajalec nagradne igre je delno tudi družba MEMENTO d.o.o., Naselje Gredice 5, 9233 Odranci, ID za DDV: SI10893598 (v nadaljevanju MEMENTO d.o.o.).

NAMEN

2. člen

Namen nagradne igre je promocija paradižnika blagovne znamke LUŠT in kraljevskega doživetja na gradu Grad (v opravljanju Krajinskega parka Goričko).

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra poteka od ponedeljka, 15. 5. 2023, do vključno ponedeljka, 19. 6. 2023 do 23:59.

UDELEŽENCI, ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre (v nadaljevanju »splošni pogoji«), objavljene na spletnem naslovu organizatorja. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi starši ali skrbniki.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in v družbi Memento d.o.o. in njihovi ožji družinski člani. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, starši, bratje in sestre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, kakor tudi ne pravne osebe.

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (prijavitelj), lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje v nagradni igri na naslednji način (opisan način šteje kot prijava za sodelovanje v nagradni igri):

 1. posameznik v posnetku odgovori na zastavljeno vprašanje Kaj pa ti praviš o LUŠTnem paradižniku? Svoj posnetek oz. video vsebino posameznik naloži ob prijavi sodelovanja na spletno stran dolžine do največ 1 minute. Ali pa posameznik v za to namenjeno okence zapiše svoj odgovor oz. mnenje na zastavljeno vprašanje dolžine največ 500 znakov s presledki;
 2. posameznik izpolni oddajni obrazec za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani organizatorja: Ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka in potrdi svoje soglasje s predmetnimi splošnimi pogoji;
 3. organizator bo v bazi shranjeval vse prejete posnetke in zapisane odgovore, iz katerih bo po koncu trajanja nagradne igre izžrebal nagrajence.

V primeru, da sodelujoči v nagradni igri objavi posnetek oz. video vsebino, kjer so vidne druge osebe, se s sodelovanjem v nagradni igri zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja posnetih oseb za posredovanje in uporabo posnetka oz. video vsebine za namen nagradne igre in za promocijske namene organizatorja. V primeru da na posnetku oz. video vsebini sodeluje mladoletna oseba (oz. se ugotovi, da je mladoletna oseba sodelovala kot prijavitelj), se smatra, da je za sodelovanje dobil/-a privolitev s strani starša ali skrbnika, ki bo organizatorju posredoval podatke, kot je opredeljeno v tretjem odstavku 16. člena teh splošnih pogojev in pravil nagradne igre.

5. člen

Organizator ne odgovarja za napačno navedene podatke udeleženca. Organizator nagradne igre prav tako ne prevzema nobenih drugih stroškov in obveznosti, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih te nagradne igre.

6. člen

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

NAGRADE

7. člen

Nagrade se podelijo osebam, ki jih organizator po koncu trajanja nagradne igre izžreba, in sicer po naslednjem vrstnem redu:

 1. Nagrada: Dve nočitvi za tri osebe v sobi 2+1: dve sobi, ena z dvojno posteljo in ena z dodatnim ležiščem v predprostoru na največjem gradu Grad v Sloveniji in bon v vrednosti 100€ za obisk LUŠTne domačije – v vrednosti 280 EUR
 2. Nagrada: Dve nočitvi za dve osebi v sobi 2: soba z dvojno posteljo na največjem gradu Grad v Sloveniji in bon v vrednosti 50€ za obisk LUŠTne domačije – v vrednosti 190 EUR
 3. Nagrada: 10x knjiga Paradajz in LUŠTna majica po izbiri – v vrednosti 31,99 EUR

ŽREBANJE IN PODELITEV NAGRAD

8. člen

V žrebanju se bodo upoštevali vsi prejeti posnetki in zapisani odgovori, ki bodo oddani do vključno 19. 6. 2023 do 23.59. Pri žrebu bo organizator upošteval zgolj en oddan posnetek ali zapisano mnenje posameznega udeleženca v nagradni igri. Izžrebani udeleženec lahko prejme samo eno nagrado.

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Žrebanje se izvede v petek, 23. 6. 2023, na sedežu organizatorja nagradne igre. Izžreba se skupno dvanajst (12) nagrajencev, katerim se podelijo naslednje nagrade (žreb bo potekal po tem vrstnem redu): 1 x Dve nočitvi za tri osebe v sobi 2+1: dve sobi, ena z dvojno posteljo in ena z dodatnim ležiščem v predprostoru na največjem gradu Grad v Sloveniji in bon v vrednosti 100€ za obisk LUŠTne domačije; 1x Dve nočitvi za dve osebi v sobi 2: soba z dvojno posteljo na največjem gradu Grad v Sloveniji in bon v vrednosti 50€ za obisk LUŠTne domačije; 10 x Paradajz – Velika knjiga receptov s paradižnikom in majica po izbiri nagrajenca.

Pri žrebanju bo sodelovala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval organizator pred zaključkom nagradne igre izmed zaposlenih v podjetju organizatorja.

Komisija bo o svojem delu sestavila zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas zasedanja komisije, skupno število udeležencev nagradne igre, skupno število prejetih posnetkov in prejetih mnenj, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način izbora dobitnikov, imena, priimki in naslovi dobitnikov, ter naziv nagrade ki jo posamezni dobitnik prejme. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Komisija po zaključenem žrebanju pred razglasitvijo rezultatov preveri, ali so bodoči prejemniki nagrad v nagradni igri sodelovali skladno s pravili te nagradne igre ter predmetnimi splošnimi pogoji. V kolikor komisija ugotovi, da je prijavitelj v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre ter predmetnimi splošnimi pogoji, njegovo prijavo razglasi za neveljavno in izžreba novega dobitnika nagrade.

9. člen

Rezultati izbora komisije so dokončni, pritožba na rezultate izbora ni možna.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV, PREVZEM IN KORIŠČENJE NAGRADE TER DAVČNE OBVEZNOSTI

10. člen

Vsi nagrajenci bodo o izidu nagradne igre obveščeni po elektronski pošti ali telefonsko, in sicer najpozneje v roku 10 delovnih dni od zaključka nagradne igre.

Dobitek v nagradni igri je v skladu s 3. točko tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (ZDoh ‐ 21) obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR (108. člen ZDoh‐2). Organizator izjavlja, da vrednost prve in druge nagrade v nagradni igri predpisan denarni znesek presegata in tako predstavljata doseženi dohodek, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. Prejemnika 1. in 2. nagrade sta zato dolžna v roku 3 dni od poziva organizatorja slednjemu posredovati davčno številko ter naziv pristojnega davčnega urada, ki ju potrebuje za izpolnitev obveznosti, skladno z določili ZDoh-2.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

V kolikor se nagrajenec ne odzove na poziv organizatorja za prevzem nagrade v roku treh dni od prejema obvestila ali prevzem nagrade izrecno odkloni, se izžreba drugi prejemnik nagrade.

V kolikor organizator ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, se mu nagrada ne podeli.

Izplačilo osvojenih nagrad v denarni protivrednosti ali zamenjava nagrad za katerikoli drugi izdelek nista dovoljena.

11. člen

O prevzemu nagrade se nagrajenec in organizator dogovorita naknadno.

12. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da posnetke ali zapisana menja, ki štejejo kot prijava na nagradno igro, organizator objavi javno na spletnem mestu LUST.SI ter uradnih Facebook, Instagram, LinkedIn ih TikTok profilih ter Youtube kanalu organizatorja.

13. člen

Prejemnika prve in druge nagrade sta dolžna nagradi, ki sta opredeljeni v 7. členu teh splošnih pogojev izkoristiti v roku 1 leta od njegovega prevzema. V kolikor prejemnika prve ali druge nagrade v navedeni namen nagrade ne izkoristita v določenem roku, se nagradi odpovedujeta, organizator pa do prejemnika prve ali druge nagrade nima več nikakršnih obveznosti, prav tako pa tudi ne do katere koli druge osebe.

Prejemnika prve in druge nagrade, katere predmet sta dve nočitvi za tri oz. dve osebi na največjem gradu Grad v Sloveniji, kot je opredeljeno v 7. členu teh splošnih pogojev koristita nagrado po predhodni rezervaciji na sobe@goricko.info ali 041 659 436; 031 354 187. Nagrado lahko prejemnika koristita po predhodni rezervaciji, z izjemo decembra 2023 ter januarja in februarja 2024.

Za koriščenje nočitev, kot je opredeljeno v 7. členu teh splošnih pogojev, sta prejemnika nagrade dolžna na destinaciji poravnati turistično takso, ki na podlagi Odloka občine Grad (UL RS 2/04) znaša 1.00 EUR/dan za odrasle in 0.50 EUR/dan za otroke starejše od 7 let. Prejemnikoma prve in druge nagrade, katere predmet sta dve nočitvi za tri oz. dve osebi, kot je opredeljeno v 7. členu teh splošnih pogojev, je med časom nočitev na voljo: brezplačna izposoja koles, brezplačna uporaba zvočnih vodičev in igrišče za otroke v grajskem parku. Zajtrki k nočitvam niso vključeni.

Prejemnika prve in druge nagrade, katere predmet je darilni bon v vrednosti 100€ oz. 50€ za obisk LUŠTne domačije, kot je opredeljeno v 7. členu teh splošnih pogojev lahko darilni bon koristita med delovnim časom LUŠTne domačije, ki je objavljen na https://www.lust.si/domacija.

ODGOVORNOST

14. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega mesta www.lust.si in posledice nedelovanja ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletnega mesta www.lust.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli aktivnosti v družbenih omrežjih Facebook, Instagram, TikTok LinkedIn in YouTube povezane z deljenjem posnetkov ali zapisanih mnenj prijaviteljev,
 • kakršne koli posledice ali škodo, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice ali škodo ob prevzemu ali koriščenju nagrad.

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

15. člen

S trenutkom prevzema nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika iz predmetne nagradne igre.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Sodelovanje udeleženca v tej igri šteje kot osebna privolitev posameznika organizatorju, da lahko uporablja, obdeluje in hrani njegove osebne podatke za namen izvedbe nagradne igre, kar je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007; v nadaljevanju: ZVOP-2).

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke udeležencev obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) ter da jih bo uporabljal izključno v namen, za katerega so bili ti podatki pridobljeni in kot je razvidno in opisano v teh splošnih pogojih.

Glede na to, da v nagradni igri lahko sodeluje tudi mladoletna oseba, mora biti soglasje za sodelovanje v nagradni igri in soglasje za obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih, podano s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe. Zato se tudi o njih obdelujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek, telefonska številka, naslov stalnega prebivališča in e-naslov za namen izvedbe nagradne igre. Zakoniti zastopnik poda predmetna soglasja na elektronski naslov info@lust.si. V elektronskem sporočilu posreduje svoje podatke: ime in priimek, telefonska številka, naslov stalnega prebivališča in e-naslov (v kolikor se ta razlikuje od poslanega), ter pripiše trikrat DA. Prvi DA pomeni, da se strinja s sodelovanjem v nagradni igri. Drugi DA pomeni, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov mladoletne osebe v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Tretji DA pa pomeni, da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov opredeljenih v teh splošnih pogojih.

Organizator izjavlja, da osebnih podatkov udeleženca ne bo posredoval tretjim osebam. Udeležencem so skladno z določili ZVOP-2 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. O varovanju osebnih podatkov si lahko podrobneje preberete na spletni strani organizatorja Politika varstva osebnih podatkov.

Organizator bo dokumentacijo, ki se nanaša na prejemnike nagrad in zakonite zastopnike mladoletnih oseb iz 3. odstavka tega člena hranil v skladu z določili ZVOP-2 ter ostalimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, se obdelujejo do preklica iz njegove strani.

Organizator zagotavlja posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje zgolj za namen te nagradne igre naslednje pravice:

1. Pravica, da od organizatorja kadarkoli zahteva: Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • Namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 • Popravek netočnih osebnih podatkov.
 • Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
 • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

2. Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si).

Postopek uveljavljanja pravic. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

 • Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: info@lust.si.
 • Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
 • Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre.

Organizator ne prevzema odgovornosti za kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov ali prepovedi vnosa osebnih podatkov v tretjo državo, katerih povzročitelj je upravitelj družbenih omrežij Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn in YouTube.

KONČNE DOLOČBE

17. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da posnetke ali zapisana menja, ki štejejo kot prijava na nagradno igro, organizator objavi javno na spletnem mestu  LUST.SI ter uradnih Facebook, Instagram, LinkedIn ih TikTok profilih ter Youtube kanalu organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje organizatorju objavo imena in priimka na organizatorjevi spletni strani in družbenih omrežjih Facebook in Instagram kot prejemnika nagrade oz. izžrebanca.   

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.lust.si.

Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko udeležencu/udeležencem nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

18. člen

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo 15. 5. 2023 in veljajo do preklica.

PARADAJZ, d. o. o.

 

1 Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E, 104/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 206/21 - ZDUPŠOP, 172/21 - ZOFVI-M, 39/22, 41/22, 44/22 - ZKZ-G

LUŠTni svetovalec