Program razvoja podeželja

 
Program razvoja podeželja

4. JAVNI RAZPIS, UKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

NAZIV AKTIVNOSTI: Izgradnja 2. faze rastlinjaka 2 in rastlinjaka 3, nakup opreme in širitev kotlovnice

Investicija v izgradnjo 2. faze rastlinjaka 2 in rastlinjaka 3, opremo rastlinjaka in izvedbo toplotne črpalke predstavlja nadgradnjo investicij v izgradnjo rastlinjakov (1. in 2. faze) na proizvodni lokaciji podjetja Paradajz v Renkovcih.

POVZETEK

Podjetje Paradajz d.o.o. je generator slovenske pridelave visoko kakovostnih zelenjadnic in drugih vrtnin (predvsem paradižnika kot primarnega proizvoda) v zaprtih prostorih na tehnološko najnaprednejši in okolju prijazen način - z visoko dodano vrednostjo pridelkov, visoko izobraženim kadrom, vrhunskimi zunanjimi sodelavci in ostalimi možnostmi, ki jih nudi Pomurje kot ena najbolj perspektivnih regij za specializirano slovensko kmetijsko pridelavo.
Postati želimo vodilni dobavitelj in pridelovalec vrtnin za največje prehrambene trgovske verige na slovenskem trgu ter pomemben dobavitelj prehrambnim trgovskim verigam v državah na katere meji Slovenija.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Z investicijo v dodatno opremo rastlinjaka bo podjetje vplivalo tako na boljše pogoje za zaposlene, kot tudi na samo kvaliteto pridelanih zelenjadnic. Če želimo na trg lansirati res okusen in kvaliteten paradižnik, je po dosedanjih izkušnjah podjetja pomembno, da se obira res zrel paradižnik in da so manipulacijske in transportne poti do končnega kupca čim hitrejše in krajše. Za to pa je potrebna primerna oprema. S povečanjem pridelovalnih kapacitet se poveča potreba po številu zaposlenih v rastlinjaku, s tem se poveča potreba po dodatnih vozičkih, tehtalnih mestih, nadgradnji sistema za malo pakiranje, iz naslova ekonomsko nižjih končnih stroškov pa je v investicij predviden nakup stroja za lepljenje kartonskih škatel. Nakup in namestitev meglilnikov pa bo vplivalo na izboljšanje kvalitete paradižnika in na povečanje količin pridelka predvsem v poletnem čas, ko visoka temperatura negativno vpliva na kakovost in rast rastlin. Elektro vozički, namenjeni lažji manipulaciji z rastlino, so patentirani pri evropskem patentnem uradu pod številko EP 2 664 232 A1 z dne 20. 11. 2013

Za investicijo v izgradnjo toplotne črpalke se je podjetje odločilo zaradi povečanih potreb po energiji, ki jo uporablja za ogrevanje rastlinjaka. Obstoječi rastlinjak se večino ogreva s toploto iz geotermalne energije iz obstoječe vrtine in pa z dogrevanjem s pomočjo zemeljskega plina. Geotermalna energija iz naslova povečanih kapacitet novega rastlinjaka več ne more zadostiti pretežnega dela potreb po energiji iz naslova obnovljivih virov energije. Z vgradnjo toplotne črpalke  lahko v pretežni meri zadostimo tem potrebam, hkrati zmanjšamo stroške potrebne energije za ogrevanje na enoto pridelovalne površine ter zmanjšamo vplive na okolje, saj temperaturo vode, ki jo vračamo v okolje s pomočjo toplotne črpalke še dodatno znižamo. Hkrati se bo znižala potreba po dogrevanju z zemeljskim plinom.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • širitev primarne proizvodnje;
 • povečanje prodajnih količin;
 • povečanje prihodkov iz naslova prodaje in tako ne samo utrdilo, ampak tudi izboljšalo trenutni tržni delež kar bo posledično vplivalo na dolgoročno stabilnost in uspešnost podjetja;
 • zadostiti potrebam energije in hkrati zmanjšati stroške potrebne energije za ogrevanje na enoto pridelovalne površine ter zmanjšanje vplivov na okolje.
 • Ekstenziven zaposlovalec visoko izobraženega in usposobljenega strokovnega kadra, s pomembno vlogo v pomurski regiji in Sloveniji tudi v smislu praktično-izobraževalnih procesov o najnovejših tehnologijah pridelave zelenjadnic in trženju pridelanih proizvodov ter upravljanju s proizvodnjo za prihajajoče generacije
 • Pomemben prodajalec lastnih zelenjadnic in posredovalec zelenjadnic na ciljnih trgih Slovenije, v državah na katere meji Slovenija, preostale JV Evrope in Nemčije

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • nadgrajevanje tehnoloških zmogljivosti podjetja
 • razvoj človeških virov
 • osredotočanje na primarni izdelek (paradižnika) in konstantno nadgrajevanje proizvodnega programa z dodatnim vpeljevanjem »nišnih« izdelkov glede na analizo zahtev kupcev ter obsega ciljnih trgov
 • krajše manipulacijske in transportne poti do končnega kupca
 • izboljšanje kvalitete  paradižnika in na povečanje količin pridelka predvsem v poletnem času ko visoka temperatura negativno vpliva na kakovost in rast rastlin, povečan izkoristek geotermalne vode, manjši izdatki za namene ogrevanja, manjši vplivi na okolje)

3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 

4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

NAZIV AKTIVNOSTI: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Investicija v rekonstrukcijo in novogradnjo objekta za trženje kmetijskih proizvodov LUŠT.

POVZETEK

Investicija v rekonstrukcijo in novogradnjo objekta za trženje kmetijskih proizvodov Lušt predstavlja komplementarno nadgradnjo preteklih investicij v izgradnjo rastlinjakov na proizvodni lokaciji podjetja v Renkovcih. V letu 2017  je podjetje pristopilo h gradnji novih rastlinjakov, ki bodo že v letu 2018 povečali obseg proizvodnje za dodatnih 1.200 ton paradižnika in ostalih zelenjadnic. Znotraj  območja rastlinjakov se nahaja že obstoječi objekt »Skedenj« v katerem so prostori manjše trgovine ter večnamenski prostor s pomožnimi prostori v katerem poteka trženje in predstavitev proizvodov podjetja. 
Zaradi konstantne rasti prodaje, uspešnega poslovanja in vse večjega obiska večjih skupin obiskovalcev je postal objekt že sedaj premajhen za potrebe uporabnikov in izvajanje predvidenih dejavnost.  Zato se je podjetje odločilo, da pristopi k rekonstrukciji in novogradnji objekta za trženje kmetijskih proizvodov Lušt, v katerem se bo na novo uredilo večje prostore trgovine s skladiščnimi prostori, večji večnamenski prostor za degustacije in predstavitve ter ostale pomožne prostore. Prav tako bo iz novega objekta omogočen vstop v bodoči demonstracijski rastlinjak, v katerem bodo lahko kupci in kupci doživeli celoten proces pridelave paradižnika.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naložba v objekt za trženje kmetijskih proizvodov Lušt bo povečala neposredno prodajo končnim kupcem, razširila dejavnost podjetja, omogočala doseganje višje razlike v ceni, skrajšala verigo do kupca (»iz njive do mize« -»iz rastline do ust«) preko trženjskih in predstavitvenih aktivnosti izboljšala podobo blagovne znamke ter s tem tudi posredno prodajo proizvodov podjetja preko trgovcev. S tem se bo izboljšal trenutni tržni delež ter vpliv na dolgoročno stabilnost in uspešnost podjetja. Podjetje pričakuje, da se bo po naložbi v izgradnjo objekta za trženje, prodaja paradižnika v lastni trgovini povečala na več kot 210 ton. Za namen trženja v lastni trgovini v Renkovce se dokupuje tudi ostala zelenjava, sadje in mlečni proizvodi (večinoma od kmetij Združenja Lušt oziroma ostalih lokalnih pridelovalcev z integrirano pridelavo zelenjave) 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • povečati vzpostavitev zavedanja o našem glavnem pridelku-paradižniku
 • povečati prodajne količine
 • povečanje neposredne prodaje končnim kupcem
 • skrajšati pot do kupca (»iz njive do mize«- »iz rastline do ust«)
 • sistematično vpeljavo lastnih pridelkov in konstantno nadgrajevanje proizvodnega programa z dodatnim vpeljevanjem »nišnih« izdelkov glede na analizo zahtev kupcev ter obsega ciljnih trgov.
 • kreiranje in odpiranje novih poslovnih procesov in poti

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • izboljšani pogoji za zaposlene, ambient bo ugodno vplival na končnega kupca 
 • ohraniti tržni delež podjetja in glede na napoved ga še povečati, kar bo posledično  vplivalo na dolgoročno stabilnost in uspešnost podjetja 
 • z naložbo v večnamenski prostor (namenjen predstavitvam in degustacijam) povečati zavedanje končnih potrošnikov o blagovni znamki. To bo vplivalo tudi na boljše podobo blagovne znamke Lušt in izboljšalo konkurenčnost podjetja.
 • razvoj človeških virov
 • krajše manipulacijske in transportne poti do končnega kupca
 • pozitiven ekonomski učinek, povečati prihodke na enoto kmetijskega proizvoda
 • nadaljnja realizacija investicij v trženje

11. JAVNI RAZPIS, UKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019

NAZIV AKTIVNOSTI: Nakup pripadajoče opreme rastlinjaka za posodobitev lastne primarne pridelave kmetijskih proizvodov

Z nakupom pripadajoče opreme za obstoječi rastlinjak in postavitvijo dveh pomožnih enostavnih objektov (lesena hiška in vodni zbiralnik) bo podjetje PARADAJZ d.o.o. posodobilo lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov ter tako še bolj prilagodilo kmetijsko gospodarstvo na podnebne spremembe.

POVZETEK

Podjetje PARADAJZ d.o.o. je generator slovenske pridelave visoko kakovostnih zelenjadnic in drugih vrtnin (predvsem paradižnika kot primarnega proizvoda) v zaprtih prostorih na tehnološko najnaprednejši in okolju prijazen način – z visoko dodano vrednostjo pridelkov, visoko izobraženim kadrom, vrhunskimi zunanjimi sodelavci in ostalimi možnostmi, ki jih nudi Pomurje kot ena najbolj perspektivnih regij za specializirano slovensko kmetijsko pridelavo.

Postati želimo vodilni dobavitelj in pridelovalec vrtnin za največje prehrambene trgovske verige na slovenskem trgu ter pomemben dobavitelj prehrambnim trgovskim verigam v državah na katere meji Slovenija.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Z nakupom pripadajoče opreme za obstoječi rastlinjak in postavitvijo dveh pomožnih enostavnih objektov (lesena hiška in vodni zbiralnik) bo podjetje PARADAJZ d.o.o. posodobilo lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov ter tako še bolj prilagodilo kmetijsko gospodarstvo na podnebne spremembe. Naložba predstavlja nadgradnjo investicij v izgradnjo rastlinjakov na proizvodni lokaciji podjetja v Renkovcih, s katero se podjetje prijavlja na razpis v okviru podukrepa 4.1. – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, in sicer za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Z investicijo bomo vplivali na večjo stroškovno učinkovitost, boljše pogoje za zaposlene, kot tudi na samo kvaliteto pridelanih zelenjadnic (pretežno paradižnika). Če želimo na trg lansirati res okusen in kvaliteten paradižnik, je po dosedanjih izkušnjah podjetja pomembno, da se obira res zrel paradižnik in da so manipulacijske in transportne poti do končnega kupca čim hitrejše in krajše. Za to pa je potrebna primerna oprema – povečana je potreba po dodatnih dvižnih in obiralnih vozičkih, novi pakirni liniji in pakirnem stroju, nabavljena bosta kontrolni voziček in električni vlačilec za delo v rastlinjaku. Nakup in namestitev zavese ter stroja za čiščenje strehe rastlinjaka bosta vplivala na izboljšanje kvalitete paradižnika in na povečanje količin pridelka predvsem v poletnem času, ko visoka temperatura negativno vpliva na rastline. Stroj za odstranjevanje stebel in listja bo omogočil hitrejšo pripravo rastlinjaka in podaljšal sezono pridelave ter povečal varnost pred okužbami. Investicija v obtočno črpalko za geotermijo bo omogočila povečanje uporabe obnovljivih virov (geotermalna energija) in zmanjšanje porabe zemeljskega plina za ogrevanje rastlinjaka. Potopna črpalka, zbiralnik vode in lesena hiška za črpališče bodo izboljšali namakalni sitem rastlinjaka in vplivali na bolj učinkovito rabo energije. S to investicijo bo podjetje optimiziralo izvajanje posameznih faz proizvodnega procesa, znižalo stroške pridelave in nekoliko povečalo pridelane količine

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji dosežni naslednji cilji:

 • posodobitev kmetijske proizvodnje
 • povečanje prodajnih količin in znižanje stroškov pridelave
 • povečanje konkurenčnosti podjetja in zagotoviti dolgoročni obstoj podjetja
 • z investicijo v pripadajočo opremo omogočiti boljše pogoje za zaposlene
 • povečanje izkoristka geotermije in povečanje obnovljivih virov energije
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela
 • povečanje prihodkov iz naslova prodaje

PRIČAKOVANI REZULTATI

izboljšanje kvalitete paradižnika in povečanje količin pridelka predvsem v poletnem času ko visoka temperatura negativno vpliva na kakovost in rast rastlin.

 • nadgradnja tehnoloških zmogljivosti podjetja
 • povečanje učinkovite rabe energije (URE)
 • zmanjšanje porabe električne energije za potrebe namakanja
 • povečanje obnovljivih virov energije (OVE)
 • hitrejša priprava blaga do končnega kupca
 • neodvisnost od vremenskih vplivov in prijazna vzgoja po najnovejši tehnologiji
 • boljša kakovost rastlin
LUŠTni svetovalec