določila LUŠTne kartice zvestobe

Splošna določila LUŠTne kartice zvestobe

 

Splošna določila za izdajanje in uporabo bonitetne LUŠTne kartice zvestobe

Uvodno določilo

Ta splošna določila opredeljujejo pravila za izdajo in uporabo bonitetne LUŠTne kartice zvestobe (v nadaljevanju: kartice).

Izdaja kartice

1. člen
Kartico lahko dobi oseba, starejša od 15 let.

Prosilec kartice zvestobe je lahko vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 15 let, je delno ali popolno poslovno sposobna, je potrošnik in izpolnjuje druge pogoje, kot jih določajo ta splošna določila.

2. člen
Izdajatelj in lastnik kartice je Paradajz, d.o.o., Renkovci 57c, 9224 Turnišče (v nadaljevanju: izdajatelj). O izdaji kartice odloča izdajatelj, pri čemer si pridržuje pravico, da poleg dokumentov, navedenih v prošnji za pridobitev kartice, zahteva tudi dodatne dokumente. Izdajatelj svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati. Ugodno rešena prošnja pomeni izdajo bonitetne kartice zvestobe.

Prosilec kartice mora pravilno in popolno izpolniti pristopnico. 

Prosilec pravilno in popolno izpolnjeno ter podpisano pristopnico odda na izdajateljevem prodajnem mestu.

Prosilec s podpisom pristopnice potrjuje in jamči, da izpolnjuje s temi splošnimi določili določene pogoje za imetnika kartice, da so v pristopnici navedeni podatki pravilni in resnični ter da se je s temi splošnimi določili seznanil ter da z njihovo vsebino v celoti soglaša.

3. člen
Izdajatelj kartico preda imetniku ob prevzemu pristopne izjave.

Uporaba kartice

4. člen
Bonitetni sistem temelji na zbiranju in unovčevanju Luštnih točk s kartico. Zbiranje in unovčevanje Luštnih točk je možno izključno na prodajnem mestu Luštna domačija, Renkovci 57c, 9224 Turnišče.

Način pridobivanja in unovčevanja Luštnih točk je določen v Pravilih bonitetnega sistema zapisanih v 5. členu teh Splošnih določil za izdajanje in uporabo kartice zvestobe. Bonitetno obdobje je omejeno na obdobje 6 mesecev; z začetkom 1. februar oz. 1. avgust. Zbrane točke niso prenosljive v naslednje bonitetno obdobje.

Kartica, ki glasi na lastno ime, je neprenosljiva. Zloraba kartice je kazniva.

Pravila bonitetnega sistema

5. člen
Imetnikom kartice se ob predložitvi kartice pred plačilom, takoj ob nakupu blaga ali storitev na prodajnem mestu Luštne domačije, s strani izdajatelja na imetnikovo kartico priznajo oz. zabeležijo Luštne točke, in sicer z vsakim porabljenim enim evrom imetniki na izdajateljevem prodajnem mestu pridobijo eno Luštno točko. V kolikor imetnik kartice le-te ne predloži takoj pred samim nakupom, naknaden zapis Luštnih točk na kartico ni več mogoč.

Bonitetna lestvica:

Zbranih vsaj 150 Luštnih točk boniteta 5 €
Zbranih vsaj 250 Luštnih točk boniteta 8 €
Zbranih vsaj 500 Luštnih točk  boniteta 10 €

Luštne točke se ne priznajo v primeru:

 • nakupa darilnih bon za LUŠTno domačijo,
 • vplačila in/ali izplačila loto,
 • polnjenje avtomobila na elektro-polnilnicah,
 • nakupa drugih izdelkov in storitev v posebnih akcijah, ki bodo iz zbiranja oz. pridobivanja Luštnih točk izrecno izvzeti s predhodno objavo o tem v prodajnih katalogih, letakih ali neposredno na prodajnem mestu izdajatelja, kjer se izdelek nahaja za nakup.

Izdajatelj lahko imetnikom kartic prizna Luštne točke tudi z naslova različnih akcij, dogodkov, aktivnosti imetnika in socio-demografskih podatkov (npr. rojstni dan imetnika kartice) ter nagradnih iger, o čemer bo imetnike kartice ustrezno obvestil preko izbranih kanalov komuniciranja. Izdajatelj lahko ob nakupu določenega blaga in/ali storitev in/ali digitalne vsebine prizna imetniku tudi večje število LUŠTnih točk, kot je to sicer opredeljeno v prvem odstavku tega člena, v navedenem primeru izdajatelj opredeli podrobnosti tovrstnih akcij v promocijskih gradivih.

V primeru izgube kartice lahko izdajatelj po prostem preudarku izda novo kartico ter imetniku kartice prizna in na novo kartico zabeleži Luštne točke, katerih obstoj izdajatelj preveri v lastnih evidencah.

Luštne točke se zbirajo znotraj tekočega bonitetnega obdobja, ki poteka v dveh ciklih, od katerih se prvi cikel prične s 1. 1. in zaključi s 30.6., drugi cikel pa prične s 1.7. in zaključi z 31.12. tekočega leta. Zbrane Luštne točke lahko imetnik unovči najkasneje mesec dni po izteku posameznega cikla. Zbrane in neunovčene Luštne točke niso prenosljive v naslednje bonitetno obdobje in se z iztekom obdobja črtajo oz. propadejo.

6. člen
V primeru dodatnih vprašanj uporabe Luštne kartice zvestobe, teh splošnih določil, kot tudi v primeru kakršnihkoli drugih vprašanj, se lahko imetniki kartic in/ali zainteresirane osebe obrnejo za pomoč:

7. člen
Vse ugodnosti, ki se na podlagi teh splošnih določil dodelijo imetniku na kartico, imetnik lahko dobi želene informacije s poslanim elektronskim poštnim sporočilom na lustna.domacija@lust.si.

8. člen
Imetnik kartice odgovarja za varno hranjenje in pravilno uporabo kartice, tako da v največji meri prepreči zlorabo, izgubo ali krajo kartice. Imetnik mora zagotoviti predvsem naslednje:

 • kartice ne sme prepogibati, izpostavljati prekomerni toploti ali kakorkoli drugače (fizično) poškodovati;
 • hraniti kartico na način in na takem mestu, da se v čim večji meri prepreči izguba, kraja oz. drug neupravičen odvzem in zloraba kartice ter posledično nastanek morebitne materialne škode (imetnik kartice mora torej imeti kartico vedno pri sebi in pod nadzorom);
 • kartice ne sme posojati ali omogočiti njene uporabe, saj jo lahko uporablja le imetnik kartice;
 • pri vsaki uporabi kartice ne izpusti iz vidnega polja.

Imetnik je dolžan upoštevati tudi druga navodila, opozorila ali nasvete izdajatelja, ki se nanašajo na uporabo kartice in katere izdajatelj objavi ali jih neposredno sporoči imetniku.

Neizpolnjevanje obveznosti skrbnega ravnanja s kartico, ki jih določajo ta splošna določila v tem poglavju, se štejejo za kršitev teh določil in za hudo malomarnost pri izpolnjevanju obveznosti skrbnega ravnanja s kartico in varnostnimi elementi kartice.

9. člen
Za reševanje reklamacij je pristojen izdajatelj.

10. člen
Imetnik Luštne kartice zvestobe lahko sam pisno odpove uporabo kartice. V tem primeru mora kartico trajno uničiti, izjavo o odpovedi uporabe kartice istega računa pa poslati na naslov izdajatelja.

11. člen
Neizpolnjevanje obveznosti skrbnega ravnanja s kartico in s podatki, ki so zapisani na kartici, se šteje za malomarnost imetnika kartice. Imetnik kartice je dolžan upoštevati tudi vsa druga navodila, opozorila ali nasvete izdajatelja, ki se nanašajo na uporabo kartice. Izdajatelj si pridržuje pravico, da imetniku, ki kakorkoli krši Splošna določila in/ali pravila bonitetnega sistema brez obrazložitve odpove nadaljnjo uporabo kartice.

Kartico lahko imetniku na podlagi zahteve izdajatelja odvzame tudi pooblaščena oseba na prodajnem mestu, oziroma druga pooblaščena oseba, ki jo določi izdajatelj, če je kartica neveljavna. S preklicem kartice preneha pravica do unovčenja bonitet in ostalih ugodnosti iz predhodne uporabe kartice.

Izguba, kraja ali zloraba kartice

12. člen
Če imetnik:

 • kartico izgubi;
 • sumi, da mu je bila ukradena oz. protipravno odtujena;
 • sumi, da je bila kartica zlorabljena s strani tretjih oseb, pri čemer pa kartica ni bila izgubljena ali ukradena (primeri ponarejanja kartic ali zlorabe podatkov o kartici);

mora takoj, ko za dogodek iz prejšnjega odstavka izve oz. bi moral izvedeti, po danem dogodku, o tem obvestiti izdajatelja.

Imetnik o izgubi, kraji ali morebitni drugi zlorabi izdajatelja obvesti po telefonu na 02 572 22 59 ali lustna.domacija@lust.si.

13. člen
Takoj po prejemu obvestila imetnika kartice oz. prijave, v kateri mora imetnik kartice izdajatelju posredovati številko kartice, bo izdajatelj kartico trajno in nepreklicno blokiral, tako da bo ta postala neveljavna.

Na osnovi imetnikove novo izpolnjene pristopnice izdajatelj imetniku lahko po prostem preudarku izda novo kartico, kot je to opredeljeno v 1. členu teh splošnih določil.

14. člen
V primeru, da imetnik kartice najde kartico po tem, ko je že izvršil prijavo skladno s 12. členom, teh splošnih določil, le-te ne more več uporabljati, saj izdajatelj kartico na podlagi prijave trajno in nepreklicno blokira, zaradi česar je dolžan kartico nemudoma na lastne stroške uničiti.

Splošna določila

15. člen
Imetnik mora izdajatelju pisno posredovati vse spremembe svojih osebnih podatkov, in sicer v roku 8 dni od dneva spremembe. Paradajz, d.o.o., bo po prenehanju vseh pravic in obveznosti iz naslova imetništva in uporabe kartice še 5 let hranil podatke o razlogih in okoliščinah morebitnega nespoštovanja Splošnih določil. Pridobljene podatke bo izdajatelj uporabljal in varoval skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter veljavne slovenske zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, kot je podrobneje navedeno v Politiki varovanja osebnih podatkov, ki je dostopna na www.lust.si.

16. člen
Nepooblaščena in nezakonita uporaba kartice je kazniva. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Sobota.

17. člen
Izdajatelj lahko spreminja Splošna določila za izdajanje in uporabo bonitetne kartice, Stroške poslovanja kartice zvestobe kot tudi Pravila bonitetnega sistema z javno objavo na spletni strani www.lust.si. O bistvenih spremembah poslovanja mora pisno obveščati imetnika.

18. člen
Ta splošna določila začnejo veljati z dnem objave na spletni strani izdajatelja www.lust.si, uporabljajo pa se od 1. 8. 2023 dalje.

Renkovci, julij 2023

LUŠTni svetovalec