Splošni pogoji sodelovanja

 

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »LUŠTne kuharske oddaje z Gorazdom Žilavcem«

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

1. člen

Nagradno igro »LUŠTne kuharske oddaje z Gorazdom Žilavcem« (v nadaljevanju »nagradna igra«) organizira in izvaja PARADAJZ podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo d.o.o., Renkovci 57C, 9224 Turnišče, matična številka: 2276208000, ID za DDV: SI14303132, Telefon: 02 57 22 250, Telefaks: 02 57 22 255, E-mail: info@lust.si (v nadaljevanju »organizator«).

Izvajalec nagradne igre je delno tudi družba Frontlab d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota, ID za DDV: SI26955881 (v nadaljevanju Frontlab d.o.o.)

NAMEN

2. člen

Namen nagradne igre je promocija paradižnika blagovne znamke LUŠT in blagovne znamke Kralj Žara.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra poteka od ponedeljka, 24. 5. 2021, do vključno ponedeljka, 5. 7. 2021 do 12.00 ure.

UDELEŽENCI, ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre (v nadaljevanju »splošni pogoji«), objavljene na spletnem naslovu organizatorja.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in v družbi Frontlab d.o.o. in njihovi ožji družinski člani. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, starši, bratje in sestre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, kakor tudi ne pravne osebe.

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (prijavitelj), lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje v nagradni igri na naslednji način (opisan način šteje kot prijava za sodelovanje v nagradni igri):

 1. posameznik pripravi svoj posnetek oz. video vsebino priprave jedi s paradižnikom LUŠT, dolžine do največ 5 minut. Na posnetku oz. video vsebini mora biti razvidno, da gre za paradižnik LUŠT. Svoj posnetek oz. video vsebino posameznik naloži ob prijavi sodelovanja na spletno stran;
 2. organizator nagradne igre posnetek oz. video vsebino pregleda in ga nato objavi skladno s pravili, določenimi v nadaljevanju;
 3. v kolikor organizator smatra, da posnetek oziroma video vsebina ni primerna (arogantna, nespoštljiva, vulgarna, ipd.) si pridržuje pravico, da ga ne objavi;
 4. naložitev posnetka oz. video vsebine na spletno stran organizatorja, se šteje kot prijava k sodelovanju v nagradni igri. Prijavitelj s tem dejanjem obenem izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih sprejema. Prav tako se prijavitelj zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila te nagradne igre;
 5. pred naložitvijo posnetka posameznik izpolni oddajni obrazec s podatki: Ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, naziv (naslov) videa in potrdi svoje soglasje s predmetnimi splošnimi pogoji.
 6. organizator naložen posnetek oz. video vsebino objavi na organizatorjevem Instagram in Facebook profilu.
 7. na Facebook in Instagram profilu organizatorja, bo posameznik zbiral všečke. Štejejo le tisti všečki, ki so pridobljeni na Facebook in Instagram profilu organizatorja. Posameznik lahko povabi svoje prijatelje oziroma javnost h glasovanju za svoj posnetek oz. video vsebino ter si tako poveča možnosti za pridobivanje všečkov na Facebook in Instagram profilu organizatorja.

V primeru, da sodelujoči v nagradni igri objavi posnetek oz. video vsebino, kjer so vidne druge osebe, se s sodelovanjem v nagradni igri zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja posnetih oseb za posredovanje in uporabo posnetka oz. video vsebine za namen nagradne igre in za promocijske namene organizatorja. V primeru da na posnetku oz. video vsebini sodeluje mladoletna oseba, se smatra, da je prijavitelj posnetka dobil privolitev s strani starša ali skrbnika osebe na posnetku oz. video vsebini.

V izboru za nagrado bodo udeleženi vsi, katerih posnetek bo organizator objavil v skladu s točko 2., 3. odstavka 4. člena teh pogojev. Prvi trije posnetki oz. video vsebine, ki bodo prejeli največ všečkov na Facebook in/ali Instagram profilu organizatorja, bodo nagrajeni s 1., 2. in 3. nagrado. Vsi sodelujoči pa prejmejo Grozdasti paradižnik LUŠT 4 kos[4] in kuhalnico LUŠT.

5. člen

Organizator ne odgovarja za napačno navedene podatke udeleženca. Organizator nagradne igre prav tako ne prevzema nobenih drugih stroškov in obveznosti, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih te nagradne igre.

NAGRADE

6. člen

Nagrade se podelijo osebam, ki zberejo v skupnem seštevku na Facebooku in Instagram profilu organizatorja največ všečkov, in sicer po naslednjem zaporednem vrstnem redu:

 1. Nagrada: LUŠTen kuharski paket: Plinski žar Spirit II E-210 GBS znamke Weber, Paradajz – Velika knjiga receptov s paradižnikom; Multimiks[1] različnih sort paradižnika; majica po izbiri, predpasnik in kuhalnica LUŠT – v vrednosti 454,43 EUR
 2. Nagrada: Paradajz – Velika knjiga receptov s paradižnikom; predpasnik, majica po izbiri in kuhalnica LUŠT ter zabojček Malega LUŠTa[2] - v vrednosti 68,79 EUR
 3. Nagrada: Predpasnik, majica po izbiri in kuhalnica LUŠT ter zabojček Grozdastega paradižnika LUŠT[3] - v vrednosti 38,79 EUR

Vsem ostalim sodelujočim pripada nagrada: Grozdasti paradižnik LUŠT 4 kos[4] in kuhalnica LUŠT – v vrednosti 4,89 EUR.

PODELITEV NAGRAD

7. člen

Všečke, ki jih bo posamezni prijavitelj zbral do 5. 7. 2021 do 12.00 ure, bo pregledala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval organizator pred zaključkom nagradne igre izmed zaposlenih v podjetju organizatorja.

V primeru, da komisija iz prejšnjega odstavka, pri pregledovanju všečkov ugotovi, da sta dva ali več posnetkov, oziroma video – vsebin, ki bi sicer ustrezala pogojem za pridobitev ene izmed prvih treh nagrad, prejela enako število všečkov, komisija na podlagi glasovanja z navadno večino glasov odloči, kateri osebi bo podelila nagrado.

Komisija bo o svojem delu sestavila zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas zasedanja komisije, skupno število udeležencev nagradne igre, skupno število deljenih posnetkov oz. video vsebin, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način izbora dobitnikov, ime, priimek in naslov dobitnikov ter naziv nagrade, ki jo posamezni dobitnik prejme. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Komisija iz prvega odstavka tega člena po zaključenem pregledovanju števila všečkov, pred razglasitvijo rezultatov preveri, ali so bodoči prejemniki nagrad v nagradni igri sodelovali skladno s pravili te nagradne igre. V kolikor komisija ugotovi, da je prijavitelj v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre ter predmetnimi splošnimi pogoji, njegovo prijavo razglasi za neveljavno in izbere novega dobitnika nagrade.

V kolikor eden izmed udeležencev nagradne igre na spletno stran organizatorja naloži več posnetkov oz. video vsebin, se pri podelitvi prvih treh nagrad upošteva le posnetek oz. video vsebina z najvišjim številom všečkov. Ostali nagradi pripadata drugim prijaviteljem, tudi v primeru manjšega števila všečkov.

Če udeleženec nagradne igre na spletno stran organizatorja naloži več posnetkov oz. video vsebin, pri čemer nobeden izmed njih ne izpolni pogojev za pridobitev ene izmed prvih treh nagrad, prejme nagrado, ki v skladu z določbo 6. člena teh pogojev, pripada vsem udeležencem, le enkrat.

8. člen

Rezultati izbora komisije so dokončni, pritožba na rezultate izbora ni možna.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV, PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

9. člen

Prvi trije nagrajenci bodo o izidu nagradne igre obveščeni po elektronski pošti, in sicer najpozneje v roku 5 delovnih dni od zaključka nagradne igre.

Dobitek v nagradni igri je v skladu s 3. točko tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (ZDoh‐2[5]) obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. člen ZDoh‐2). Organizator izjavlja, da vrednost prve in druge nagrade v nagradni igri predpisan denarni znesek presegata in tako predstavljata doseženi dohodek, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca. Prejemnika 1. in 2. nagrade sta zato dolžna v roku 3 dni od poziva organizatorja, slednjemu posredovati davčno številko ter naziv pristojnega davčnega urada, ki ju potrebuje za izpolnitev obveznosti skladno z določili ZDoh-2.

V kolikor se nagrajenec ne odzove na poziv organizatorja za prevzem nagrade v roku treh dni od prejema obvestila ali prevzem nagrade izrecno odkloni, se nagrada podeli naslednjemu prijavitelju z najvišjim številom všečkov. 

V kolikor organizator ugotovi, da je posameznik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, se mu nagrada ne podeli.

Izplačilo osvojenih nagrad v denarni protivrednosti ali zamenjava nagrad za katerikoli drugi izdelek, nista dovoljena.

10. člen

O prevzemu nagrade se nagrajenec in organizator dogovorita naknadno.

11. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se nagrajenci strinjajo z objavo njihovega imena in priimka na organizatorjevi spletni strani, Facebook in Instagram profilu organizatorja.

ODGOVORNOST

12. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook in Instagram profila organizatorja
 • vse ostale aktivnosti v družbenem omrežju Facebook ali Instagram
 • nedelovanje spletnega mesta www.lust.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletnega mesta www.lust.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice ali škodo, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice ali škodo ob prevzemu ali koriščenju nagrad.

Sodelujoči v tej nagradni igri soglašajo, da družbeni omrežji Facebook in Instagram nista organizatorja te nagradne igre ter nimajo pravic in obveznosti iz naslova obljubljenih nagrad iz nagradne igre.

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

13. člen

S trenutkom prevzema nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika iz predmetne nagradne igre.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

14. člen

Sodelovanje udeleženca v tej igri šteje kot osebna privolitev posameznika organizatorju, da lahko uporablja, obdeluje in hrani njegove osebne podatke za namen izvedbe nagradne igre, kar je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 in naslednji; v nadaljevanju: ZVOP-1). Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke udeležencev obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) ter da jih bo uporabljal izključno v namen, za katerega so bili ti podatki pridobljeni in kot je razvidno in opisano v teh pogojih.

Organizator izjavlja, da osebnih podatkov udeleženca ne bo posredoval tretjim osebam. Udeležencem so skladno z določili ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. O varovanju osebnih podatkov si lahko podrobneje preberete na spletni strani organizatorja Politika varstva osebnih podatkov.

Organizator bo dokumentacijo, ki se nanaša na prejemnike nagrad hranil v skladu z določili ZVOP-1 ter ostalimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Organizator zagotavlja posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje zgolj za namen te nagradne igre, naslednje pravice:

 1. Pravica, da od organizatorja kadarkoli zahteva: Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  • Namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
  • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
  • Popravek netočnih osebnih podatkov.
  • Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
  • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
  • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
  • Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 1. Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si). Postopek uveljavljanja pravic. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:
  • Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: info@lust.si
  • Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
  • Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre.

Organizator ne prevzema odgovornosti za kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov ali prepovedi vnosa osebnih podatkov v tretjo državo, katerih povzročitelj je upravitelj družbenih omrežij Facebook ali Instagram.

KONČNE DOLOČBE

15. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da lahko organizator njegovo ime in priimek ter posnetek oz. video vsebino priprave jedi s paradižnikom LUŠT brezplačno objavi in uporabi v avdio, foto in video materialu organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.lust.si.

Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko udeležencu/udeležencem nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

16. člen

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo 24. 5. 2021 in veljajo do preklica.

PARADAJZ d.o.o.

 

[1] 3 kg pakiranje različnih sort paradižnika v spremenljivih razmerjih

[2] 5 kg Malega grozdastega paradižnika LUŠT

[3] 5 kg Grozdastega paradižnika LUŠT

[4] Grozdasti paradižnik – 4 kos

[5] Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19

LUŠTni svetovalec

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".

Več o tem