Splošni pogoji sodelovanja

 

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »LUŠTek nagrajuje«

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

1. člen

Nagradno igro »LUŠTek nagrajuje« (v nadaljevanju »nagradna igra«) organizira in izvaja PARADAJZ podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo d.o.o., Renkovci 57C, 9224 Turnišče, matična številka: 2276208000, ID za DDV: SI14303132, Telefon: 02 57 22 250, Telefaks: 02 57 22 255, E-mail: info@lust.si (v nadaljevanju »organizator«).

Izvajalec nagradne igre je delno tudi družba MEMENTO d.o.o., Naselje Gredice 5, 9233 Odranci, ID za DDV: SI10893598 (v nadaljevanju MEMENTO d.o.o.).

NAMEN

2. člen

Namen nagradne igre je promocija paradižnika blagovne znamke LUŠT in Avtohiše Kolmanič & Dokl.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra poteka od ponedeljka, 13. 5. 2024, do vključno nedelje, 16. 6. 2024 do 23:59.

UDELEŽENCI, ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre »LUŠTek nagrajuje« (v nadaljevanju »splošni pogoji«), objavljene na spletnem naslovu organizatorja. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi starši ali skrbniki.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja, njegovih povezanih družb in v družbi Memento d.o.o. in njihovi ožji družinski člani. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, starši, bratje in sestre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, kakor tudi ne pravne osebe.

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (prijavitelj), lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje v nagradni igri na 2 načina (opisana načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri):

 • na podlagi naloženega računa iz katerega je razviden nakup paradižnika LUŠT v skupni vrednosti najmanj 5,00€ z DDV in izpolnjenega obrazca:
  • Prijavitelj na spletni strani organizatorja naloži račun iz katerega je razviden nakup paradižnika LUŠT v skupni vrednosti najmanj 5,00€ z DDV in izpolni prijavni obrazec s podatki: Ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka in potrdi, da soglaša s predmetnimi splošnimi pogoji ter z obdelavo njegovih osebnih podatkov kot opredeljeno v teh splošnih pogojih ter opcijsko, da se strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov v tržne namene.
  • Organizator bo v bazi shranjeval vse prejete prijave z računi, ki bodo vključeni v žrebanje.
  • Z oddanim obrazcem posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno oddanega obrazca z naloženim računom na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.
 • s sodelovanjem z napisano zgodbo z naslovom »ZaLUŠTam si paradižnik LUŠT«
  • Prijavitelj v času trajanja nagradne igre na spletni strani v oddajni obrazec odda avtorsko zgodbo z naslovom »ZaLUŠTam si paradižnik LUŠT« in izpolni prijavni obrazec s podatki: Ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka in potrdi, da soglaša s predmetnimi splošnimi pogoji ter z obdelavo njegovih osebnih podatkov kot opredeljeno v teh splošnih pogojih ter opcijsko, da se strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov v tržne namene.
  • Zgodba mora biti dolžine od 500 do 1500 znakov brez presledkov. Vse pravilno in pravočasno oddane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. Z oddano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno oddane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.
  • Če oddana zgodba nima zadosti znakov oz. presega dolžino določenih znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak prijavitelj lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila oz. zgodbe razlikovati od že prejetih besedil oz. zgodbe istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.
  • Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.
  • Prijavitelj s poslano zgodbo dovoljuje organizatorju objavo le-te z omembo imena prijavitelja v promocijske namene organizatorja (na spletno stran ali družbena omrežja).

Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je oddana zgodba (točka B) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Udeleženec jamči, da z oddano zgodbo nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri prijavitelj brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

5. člen

Organizator ne odgovarja za napačno navedene podatke udeleženca. Organizator nagradne igre prav tako ne prevzema nobenih drugih stroškov in obveznosti, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih te nagradne igre.

6. člen

Nakup paradižnika LUŠT v skupni vrednosti najmanj 5,00 € z DDV ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka B 4. člena teh splošnih pogojev).

NAGRADE

7. člen

Nagrade se podelijo osebam, ki jih organizator po koncu trajanja nagradne igre izžreba, in sicer po naslednjem vrstnem redu:

 • Nagrada: Brezplačen najem vozila Mazda 2 hybrid za čas trajanja enega leta od prevzema – v vrednosti 2.500 EUR
 • Nagrada: Darilni bon v vrednosti 100€ za obisk LUŠTne domačije – v vrednosti 100 EUR
 • Nagrada: 10x knjiga Paradajz, LUŠTna majica po izbiri in darilni bon v vrednosti 10 € za obisk Luštne domačije v Renkovcih – v vrednosti 41,99 EUR

ŽREBANJE IN PODELITEV NAGRAD

8. člen

V žrebanju se bodo upoštevali prejete prijave z računi ter zgodbami, ki bodo oddani do vključno 16. 6. 2024 do 23:59.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni

igri in to na oba načina (A in B točka). Prijavitelj lahko z enim naloženim računom oz. eno poslano zgodbo sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora prijavitelj v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom (točka A) opraviti več nakupov in vsakokrat naložiti drug račun iz katerega je razviden nakup paradižnika LUŠT v vrednosti najmanj 5€ z DDV oz. poslati drugo zgodbo (točka B).

Prijave z naloženim računom preko spleta ali s poslano zgodbo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovale v nagradnem žrebanju.

V kolikor je spletna prijava z istim računom ponovno oddana s strani istega ali drugega prijavitelja, bo takšna prijava neveljavna. Prav tako bo neveljavna prijava, če več istih zgodb pošlje ista ali druga oseba.

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Žrebanje se izvede v petek, 21. 6. 2024, na sedežu organizatorja nagradne igre. Izžreba se skupno dvanajst (12) nagrajencev, katerim se podelijo naslednje nagrade (žreb bo potekal po tem vrstnem redu): 1x brezplačen najem vozila Mazda 2 hybrid za čas trajanja enega leta od prevzema; 1x darilni bon v vrednosti 100€ za obisk LUŠTne domačije in 10x Paradajz – Velika knjiga receptov s paradižnikom, LUŠTna majica po izbiri in darilni bon v vrednosti 10€ za obisk Luštne domačije v Renkovcih.

Pri žrebanju bo sodelovala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval organizator pred zaključkom nagradne igre izmed zaposlenih v podjetju organizatorja.

Komisija bo o svojem delu sestavila zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas zasedanja komisije, skupno število udeležencev nagradne igre, skupno število prejetih prijav z računi ter zgodbami, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način izbora dobitnikov, imena, priimki in naslovi dobitnikov, ter naziv nagrade ki jo posamezni dobitnik prejme. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Komisija po zaključenem žrebanju pred razglasitvijo rezultatov preveri, ali so bodoči prejemniki nagrad v nagradni igri sodelovali skladno s pravili te nagradne igre ter predmetnimi splošnimi pogoji. V kolikor komisija ugotovi, da je prijavitelj v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre ter predmetnimi splošnimi pogoji, njegovo prijavo razglasi za neveljavno in izžreba novega dobitnika nagrade.

9. člen

Rezultati izbora komisije so dokončni, pritožba na rezultate izbora ni možna.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV, PREVZEM IN KORIŠČENJE NAGRADE TER DAVČNE OBVEZNOSTI

10. člen

Vsi nagrajenci bodo o izidu nagradne igre obveščeni po elektronski pošti ali telefonsko, in sicer najpozneje v roku 10 delovnih dni od določenega datuma žrebanja nagrad.

Dobitek v nagradni igri je v skladu s 3. točko tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (ZDoh‐2[1]) obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR (108. člen ZDoh‐2). Organizator izjavlja, da vrednost prve in druge nagrade v nagradni igri predpisan denarni znesek presegata in tako predstavljata doseženi dohodek, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. Prejemnika 1. in 2. nagrade sta zato dolžna v roku 3 dni od poziva organizatorja slednjemu posredovati davčno številko ter naziv pristojnega davčnega urada, ki ju potrebuje za izpolnitev obveznosti, skladno z določili ZDoh-2.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

V kolikor se nagrajenec ne odzove na poziv organizatorja za prevzem nagrade v roku treh dni od prejema obvestila ali prevzem nagrade izrecno odkloni, se izžreba drugi prejemnik nagrade.

V kolikor organizator ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, se mu nagrada ne podeli.

Izplačilo osvojenih nagrad v denarni protivrednosti ali zamenjava nagrad za katerikoli drugi izdelek nista dovoljena.

11. člen

O prevzemu nagrade se nagrajenec in organizator dogovorita naknadno.

12. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da zgodbe, ki štejejo kot prijava na nagradno igro (točka B 4. člena teh splošnih pogojev), organizator objavi javno na spletnem mestu LUST.SI ter uradnih Facebook, Instagram, LinkedIn in TikTok profilih ter Youtube kanalu organizatorja.

13. člen

Prejemniki prve, druge nagrade in darilnega bona za obisk Luštne domačije (kot del tretje nagrade) so dolžni nagrade, ki so opredeljene v 7. členu teh splošnih pogojev izkoristiti v roku 1 leta od njegovega prevzema. V kolikor prejemniki v navedeni namen nagrade ne izkoristijo v določenem roku, bo organizator štel, da se tem nagradam odpovedujejo, organizator pa do prejemnikov nagrad nima več nikakršnih obveznosti, prav tako pa tudi ne do katere koli druge osebe.

Prejemnik prve nagrade podpiše pogodbo o uporabi testnega vozila z Avtohišo Kolmanič & Dokl, ki je priloga teh splošnih pogojev. Organizator in Avtohiša Kolmanič & Dokl prejemniku prve nagrade nista dolžna povrniti tekočih stroškov, povezanih z najemom vozila, kot so stroški goriva, nakupa vinjete, pranja in čiščenja vozila.

V kolikor prejemnik prve nagrade v času prejema le-te ne bo posedoval veljavnega vozniškega dovoljenja, sme prejemnik to nagrado prenesti na tretjo osebo, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in ki bo z Avtohišo Kolmanič & Dokl ob pisnem soglasju prejemnika nagrade sklenila pogodbo o uporabi testnega vozila.

Prejemniki druge in tretje nagrade, katere predmet je darilni bon v vrednosti za obisk LUŠTne domačije, kot je opredeljeno v 7. členu teh splošnih pogojev, lahko darilni bon koristijo med delovnim časom LUŠTne domačije, ki je objavljen na www.lust.si/domacija.

ODGOVORNOST

14. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega mesta www.lust.si in posledice nedelovanja ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletnega mesta www.lust.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli aktivnosti v družbenih omrežjih Facebook, Instagram, TikTok LinkedIn in YouTube povezane z deljenjem zgodb prijaviteljev,
 • kakršne koli posledice ali škodo, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice ali škodo ob prevzemu ali koriščenju nagrad.

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

15. člen

S trenutkom prevzema nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika iz predmetne nagradne igre.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Sodelovanje udeleženca v tej igri šteje kot osebna privolitev posameznika organizatorju, da lahko uporablja, obdeluje in hrani njegove osebne podatke za namen izvedbe nagradne igre, kar je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007; v nadaljevanju: ZVOP-2).

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke udeležencev obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) ter da jih bo uporabljal izključno v namen, za katerega so bili ti podatki pridobljeni in kot je razvidno in opisano v teh splošnih pogojih.

Glede na to, da v nagradni igri lahko sodeluje tudi mladoletna oseba, mora biti soglasje za sodelovanje v nagradni igri in soglasje za obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih, podano s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe. Zato se tudi o njih obdelujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek, telefonska številka, naslov stalnega prebivališča in e-naslov za namen izvedbe nagradne igre. Zakoniti zastopnik poda predmetna soglasja na elektronski naslov info@lust.si. V elektronskem sporočilu posreduje svoje podatke: ime in priimek, telefonska številka, naslov stalnega prebivališča in e-naslov (v kolikor se ta razlikuje od poslanega), ter pripiše trikrat DA. Prvi DA pomeni, da se strinja s sodelovanjem v nagradni igri. Drugi DA pomeni, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov mladoletne osebe v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Tretji DA pa pomeni, da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov opredeljenih v teh splošnih pogojih.

Organizator izjavlja, da osebnih podatkov udeleženca ne bo posredoval tretjim osebam. Udeležencem so skladno z določili ZVOP-2 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. O varovanju osebnih podatkov si lahko podrobneje preberete na spletni strani organizatorja Politika varstva osebnih podatkov.

Organizator bo dokumentacijo, ki se nanaša na prejemnike nagrad in zakonite zastopnike mladoletnih oseb iz 3. odstavka tega člena hranil v skladu z določili ZVOP-2 ter ostalimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, se obdelujejo do preklica z njegove strani.

Organizator zagotavlja posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje zgolj za namen te nagradne igre naslednje pravice:

 • Pravica, da od organizatorja kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:
  • Namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
  • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
  • Popravek netočnih osebnih podatkov.
  • Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
  • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
  • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
  • Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
    
 • Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si).

  Postopek uveljavljanja pravic. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:
  • Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: info@lust.si.
  • Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
  • Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre.

Organizator ne prevzema odgovornosti za kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov ali prepovedi vnosa osebnih podatkov v tretjo državo, katerih povzročitelj je upravitelj družbenih omrežij Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn ter stran za deljenje posnetkov YouTube.

KONČNE DOLOČBE

17. člen

S sodelovanjem v nagradni igri prijavitelj dovoljuje, da zgodbe, ki štejejo kot prijava na nagradno igro, organizator objavi javno na spletnem mestu  LUST.SI ter uradnih Facebook, Instagram, LinkedIn ih TikTok profilih ter Youtube kanalu organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje organizatorju objavo imena in priimka na organizatorjevi spletni strani in družbenih omrežjih Facebook in Instagram kot prejemnika nagrade oz. izžrebanca.   

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.lust.si.

Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko udeležencu/udeležencem nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

18. člen

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo 13. 5. 2024 in veljajo do preklica.

PARADAJZ, d. o. o.
 

[1] Uradni list RS, št. 13/11 - UPB, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami

LUŠTni svetovalec